Drahonín
Dnes je čtvrtek 3. 12., svátek má Svatoslav

Aktuality

Nová vládní opatření platná od 3.12.2020

Na úřední desce naleznete nová vládní opatření z důvodu šíření pandemie Covid-19. Jedná se o rozvolňování, týká se služeb, obchodů, škol, shromažďování.

Vánoční stromek u kapličky

Sice se zpožděním a bez tradičního slavnostního rozsvícení a vánočního punče se vánoční strom v sobotu u kapličky postaví a rožne. Věříme, že za rok bude už vše dle novodobých tradic a vše si užijeme společně.

Mobilní rozhlas v Drahoníně

Obec Drahonín zavádí mobilní rozhlas. Je určen pro chytré telefony, stačí si stáhnout aplikaci a zaregistrovat se k odběru. Nyní už Vám neunikne žádná aktualita z našich internetových stránek. Registrační formulář naleznete ZDE.

Nová usnesení vlády

Na úřední desce naleznete nová usnesení vlády a nová opatření platná od 17. a 18.11.2020. Opatření se týkají volného pohybu, školství, obchodu a jiné.

Nová opatření vlády ČR proti šíření Covid-19

Nová krizová oopatření platná od 28.10.2020 naleznete na úřední desce.

Povinné nošení roušek

Od 10.září zavedla vláda opětovné nošení roušek ve všech vnitřních prostorách, kromě několika vyjímek. Vzhledem ke zhoršující se situaci s vývojem nemoci Covid 19 a vzhledem ke zvyšujícímu počtu nakažených jsme se rozhodli přispět občanům ke zmírnění rizika alespoň dezinfekčním gelem do každého domu s trvale žijícími obyvateli a pak každému občanovi přispět 10 ks roušek, kromě nejmenších dětí. Starosta balíčky rozdal, byly baleny v rukavicích, abychom se vyhli kontaminaci. Přejeme všem pevné zdraví.

Maso Bobrnová - nový termín

Maso Bobrová bude jezdit od pátku 26.6.2020 v 16,00.

rss RSS


Počasí

počasípočasípočasí


 

TOPlist

Informace zveřejňované dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

1. Oficiální název

Obec Drahonín

2. Důvod a způsob založení

Obec je zřízena ústavním zákonem č. 1/1993 a zákonem č. 128/2000 Sb. „O obcích“.

3. Organizační struktura

Starosta obce: Jiří Kotas
Místostarosta obce: Jitka Plevová
Zastupitelé obce: Dana Martinková
  František Kučera
  Jiří Krábek
  Kamil Rous
  Ing. Michal Lukášek
Administrativní pracovnice: Silva Krábková

4. Kontaktní spojení

Adresa: Drahonín 10, 592 61 pošta Doubravník
Tel: 725 597 506 – účetní,  – starosta 602 310 735
E-mail: obec@drahonin.cz
  starosta@drahonin.cz
  ucetni@drahonin.cz
ePodatelna: podatelna@drahonin.cz

5. Bankovní spojení

KB:    22826751/0100

ČNB : 94-8117641/0710


6. IČO

00375331

7. DIČ

Není k dispozici, neplátce DPH

8. Rozpočet v tomto a předchozím roce

Rozpočty pro jednotlivé roky lze nalézt v sekci obecní úřad, podsekce dokumenty

9. Žádosti o informace

Viz položka 4. Kontaktní spojení.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Viz položka 4. Kontaktní spojení.

11. Opravné prostředky

Viz. položka 4. Kontaktní spojení.

12. Formuláře

Formuláře najdete zde

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Různé návody najdete zde

14. Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí. Doporučuje se, pokud je to možné, na takové předpisy zřídit aktivní odkazy.
 
 • zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zákon č.152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
 • zákon č.71/1967 Sb., o správním řízení
 • zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích
 • zákon č.268/1949 Sb., o matrikách
 • vyhláška Ústředního úřadu pro věci národních výborů č.97/1961 Sb., o názvech obcí, označování ulic a číslování domů
 • zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zákon č.138/1973 Sb., o vodách
 • zákon č.50/1978 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 • zákon č.135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů
 • zákon č.135/1985 Sb., o požární ochraně
 • zákon č.114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
 • zákon č.37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
 • zákon č.84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • zákon č.116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
 • zákon č.202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
 • nařízení vlády ČR č.475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady
 • zákon č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství
 • zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zákon č.576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky
 • zákon č.125/1997 Sb., o odpadech
 • zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
 • zákon č.482/1991 Sb., o sociální potřebnosti
 • zákon č.553/1991 Sb., o obecní policii
 • zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví
 • zákon č.570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
 • zákon č.582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zákon č.143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
 • zákon č.256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech
 • zákon č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
 • zákon č.338/1992 Sb., o dani z nemovitosti
 • zákon č.368/1992 Sb., o správních poplatcích
 • nařízení vlády ČR č.397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
 • zákon č.41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
 • vyhláška Ministerstva financí č.176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu
 • zákon č.111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • zákon č.199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • nařízení vlády ČR o odměnách členům zastupitelstva
 • vyhláška Ministerstva vnitra ČR č.231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Kopírování nebo tisk na tiskárnách (pouze černobíle)
A4 jednostranně 1,00 Kč
A4 oboustranně 2,00 Kč
Telefonní spojení dle tarifů operátora telekomunikačních služeb
Poštovné a jiné poplatky dle tarifů České pošty
Vyhlášení informace obecním rozhlasem 20,00 Kč
Umístění pojízdné prodejny 50,00 Kč

16. Licenční smlouvy

V tuto chvíli obec žádné licenční smlouvy neposkytuje.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/ 1999 Sb.

Výroční zprávy o poskytování informací minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za roik 2019

Odkaz do systému GeoportalOdkaz do systému Czech PointOdkaz do systému ePusaOdkaz do Vaše cesty k bezpečíOdkaz do Portál krizového řízení pro JMKOdkaz na Nadaci ČEZ
Administrativa Administrace | O webu O webu
Nacházíte se v módu s vypnutými grafickými prvky, proto vidíte tuto stránku bez ozdob a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2 a nepotřebujete grafické omezení, můžete se přepnout do grafického módu.